wz

Uživatelská dokumentace

Původní verze tohoto dokumentu napsal Ing. Ivan Pětroš. Velmi mu děkujeme za jeho pomoc. MujMail team ji ověřil a průběžně aktualizoval, aby zachycovala aktuální stav projektu.

Obsah

Uživatelská dokumentace. 1

Návod k použití 2

Instalace: 2

Nastavení účtů: 2

Ovládání: 4

Záložka Akce (č. 1): 5

Doručená pošta (Doručené): 5

Stahování e-mailů (Stáhnout emaily): 5

Psaní e-mailu (Napsat email): 5

Odeslání všech uložených e-mailů (Poslat vše): 6

Vyhledávání emailů. 6

Automatické stahování nových e-mailů (Auto-kontrola emailů): 7

Odpojení od sítě (Odpojit se): 7

Vyčištění databází (Vyčistit DataBáze): 7

Synchronizace se servery (Sync se servery): 7

Záložka Složky (č. 2): 8

Zobrazit email 8

Složka Doručené: 9

Složka K odeslání: 10

Složka Odeslané: 10

Složka Rozepsané: 10

Složka Koš: 10

Záložka Nastavení (č. 3): 11

Záložka Účty (č. 4): 13

Záložka Pomůcky (č. 5): 14

Adresář: 14

Zálohovat nastavení: 14

Obnovit nastavení: 14

 


Návod k použití

Instalace:

Předtím než instalujete MujMail do vašeho mobilního telefonu, ujistěte se prosím, že váš přístroj podporuje Java Micro Edition MIDP 2.0 nebo vyšší. Tuto informaci zjistíte v uživatelské příručce vašeho mobilního telefonu nebo kontaktujte technickou podporu výrobce/dodavatele vašeho mobilního telefonu. Tyto informace bývají rovněž uveřejněné na internetových stránkách výrobců mobilních telefonů a uvedené v přehledu parametrů jednotlivých typů telefonů.

Je několik způsobů jak nainstalovat aplikaci MujMail do mobilního telefonu. Instalaci můžete provést z vašeho počítače pomocí připojení Bluetooth nebo datovým kabelem. Rovněž je možné provést stažení programu MujMail přímo do vašeho mobilního telefonu pomocí OTA (over the air) - v prohlížeči webových (wapových) stránek, který je instalován ve vašem mobilním telefonu, zadejte adresu www.mujmal.org/jar/current/stable/cz/mujmail.jad . Po vytvoření připojení mezi vaším mobilním telefonem a naším serverem provádějte instalaci podle pokynů na displeji vašeho mobilního telefonu. Při použití instalace pomocí OTA zaplatíte vašemu mobilnímu operátorovi příslušnou cenu dle vašeho tarifu za stažená data.

Nastavení účtů:

Po spuštění programu je zobrazeno pět záložek (menu) v horní části displeje vašeho mobilního telefonu. Každá záložka má svoje číslo, které se objeví na 2 sekundy po stisku klávesy * na vašem mobilním telefonu, a obsahuje menu, jehož popis je v příslušné kapitole tohoto návodu; každá záložka je označena ikonou, která charakterizuje funkci příslušné záložky. Záložka Nastavení účtů je označená ikonou zeleného listu papíru s řádky.

Po instalaci programu MujMail je nejdříve nutné nastavit v tomto programu váš e-mailový účet (nebo vaše e-mailové účty, pokud budete program používat pro práci s více e-mailovými účty). Přejděte na záložku Účty, stiskněte Volby a Nový účet a poté vyplňte požadované informace. Pokud tyto informace neznáte, můžete je získat od provozovatele vašeho e-mailového účtu. Pro editaci příslušných políček použijte funkční klávesy vašeho mobilního telefonu dle pojmenování jejich aktuální funkce na spodním okraji displeje vašeho mobilního telefonu.

 

Účet aktivní: Pokud si přejete, aby tento účet byl použit při stahování e-mailů ze serveru, na kterém jsou tyto e-maily pro tento účet uloženy, zaškrtněte tuto volbu. Pokud ponecháte volbu nezaškrtnutou, budou sice údaje o tomto e-mailovém účtu uloženy ve vašem mobilním telefonu, ale tento účet nebude použit při stahování nové pošty ze serveru. Pokud je tento účet zvolen jako primární, bude hodnota tohoto pole brána jako Primární email.

 

Email: Sem napište název vašeho e-mailového účtu (např. josef.novak@email.cz).

 

Protokol: Možnost výběru mezi protokoly POP3 nebo IMAP4. Před provedením výběru POP3 nebo IMAP4 musí být tato funce (tj. možnost stahování přes tyto protokoly) aktivovaná na webové stránce vaší e-mailové schránky! U některých provozovatelů je nutné si tuto funkci předplatit, POP3 zpravidla bývá zdarma. Oba protokoly slouží k tomu, aby jste mohli stahovat své zprávy z e-mailového serveru a ukládat si je do mobilního telefonu.

 

Použít SSL: SSL neboli Secure Socket Layer je technologie umožňující zvýšení bezpečnosti dat přenášených po internetu. Běžně tato zabezpečená komunikace není u našich free-mailových serverů (seznam.cz, centrum.cz, atlas.cz atd.) vyžadována a tudíž není potřeba toto políčko zaškrtávat. Pokud máte e-mailový účet na serveru google.com nebo klikni.cz, je tato komunikace vyžadována, tedy bez použití SSL nelze se schránkou pracovat! Po zaškrtnutí použití SSL se objeví nový přepínač: Použít mujMail SSL a Použít firmware SSL. První možnost nevyžaduje instalaci certifikátů do telefonu. Jestliže chcete využít druhou možnost, musíte mít v mobilním telefonu nainstalovaný SSL certifikát příslušného provozovatele serveru, na kterém je umístěna vaše e-mailová schránka. Pro server google.com (a analogicky i klikni.cz)  je SSL certifikát ke stažení na adrese http://www.ocasta.co.uk/cert.html. Pokud v internetovém prohlížeči vašeho mobilního telefonu zadáte tuto adresu a potvrdíte instalaci certifikátu, bude tento certifikát naistalován do vašeho mobilního telefonu (platí i pro mobilní telefony bez operačního systému Symbian) a komunikaci SSL bude možné aktivovat. V programu MujMail je možné mít jak účty s aktivním SSL, tak i bez SSL.

Server: Sem zapište název PO3 nebo IMAP4 serveru podle toho, jaký typ protokolu jste zvolili výše. Adresu serveru získáte od provozovatele vašeho e-mailového účtu (např. pop3.seznam.cz, pop3.centrum.cz, pop.gmail.com, imap.centrum.cz atd.).

Port: Sem zadejte číslo portu pro adresu POP3 nebo IMAP4. Automaticky se přepne na obvyklou hodnotu pro danou kombinaci protokolu a použití SSL. Pro POP3 bez zaškrtnutí SSL je číslo portu 110, se zaškrtnutým SSL je 995. Pro IMAP4 bez zaškrtnutí SSL je číslo portu 143, se zaškrtnutým SSL je 993.

Uživatelské jméno: Sem zadejte uživatelské jméno, pod kterým se přihlašujete do vaší e-mailové schránky. U našeho příkladu josef.novak@email.cz je přihlašovacím jménem josef.novak. U některých serverů je přihlašovacím jménem celá e-mailová adresa včetně zavináče a toho, co je za ním - např. u serveru klikni.cz.

Heslo: Zde vyplňte heslo pro přihlášení do vaší e-mailové schránky. Pozor na dodržení rozlišení velkých a malých písmen!

IMAP4 složky oddělené čárkou: Toto pole se zobrazí jen tehdy, když je ve volbě Protokol vybrán protokol IMAP4. Zde zadejte, ze kterých složek vaší e-mailové schránky na serveru bude pošta stahovaná, jednotlivé názvy schránek (v angličtině) oddělte čárkou (např. INBOX je složka doručená pošta).

Ukládat emaily na server - toto pole je aktivní pouze pro IMAP4 účty a obsahuje následující přepínače: Ukládat emaily do složky Odeslané - zvolte pokud chcete ukládat poslané emaily do složky Odeslané na serveru a Smazané emaily do složky Smazané - zvolte pokud chcete ukládat smazané emaily do složky Smazané na serveru.

Jméno složky Odeslané - umožňuje nastavit jméno pro složku na serveru, kam se ukládají odeslané emaily.

 

Jméno složky Smazané - umožňuje nastavit jméno pro složku na serveru, kam se ukládají smazané emaily.

Po vyplnění všech údajů zvolte Volby a OK. Tím jsou údaje o vašem e-mailovém účtu uloženy.

Ovládání:

·       Na nejdůležitější položky se můžete rychle přesunout pomocí klávesových zkratek.  Všechny záložky (menu) a jejich položky jsou očíslované aby byly snadno dosažitelné specifickou sekvencí stisku kláves vašeho mobilního telefonu. Každá záložka má svoje číslo, které se objeví na 2 sekundy po stisku klávesy * na vašem mobilním telefonu. Po stisku tlačítka * a následně čísla záložky se přímo přesunete na požadovanou záložku.  Rovněž jednotlivé položky menu na každé záložce mají svoje číslo, které se na 2 sekundy zobrazí po stisku klávesy # vašeho mobilního telefonu. Pokud tedy chcete rychle dosáhnout na 2. záložce položky, stiskněte postupně * 2 # 3.

·       Při vyhledávání v adresáři slouží klávesa * pro smazání naposledy vložené číslice nebo písmena, klávesa # pro přepínání mezi režimem vkládání číslic a písmen.

·       Při čtení doručených e-mailů slouží klávesa 7 pro změnu velikosti písma.

·       Ve složkách e-mailu (Doručené, Odeslané atd.) slouží klávesy * a # jako stránkování nahoru a dolů. Klávesou 1 označíte/odznačíte e-mail ke smazání.

·       Ve složce Doručené stiskem klávesy 3 označíte e-mail jako přečtený/nepřečtený.

·       Ve složce Koš stiskem klávesy 3 označíte e-mail k obnovení.


    Aplikaci lze ovládat i pomocí dotykového displeje. Stisk displeje na daném místě vyvolá akci analogickou jako některé tlačítko telefonu.
Následující možnosti jsou dostupné v menu aplikace, při zobrazení obsahu Složek, při prohlížení obsahu emailu a v Adresáři:

·       tlačítko nahoru: stisk v horní pravé části displeje

·       tlačítko dolu: stisk v dolní pravé části displeje

·       tlačítko doleva: stisk v levé prostřední části displeje

·       tlačítko doprava: stisk v pravé prostřední části displeje

·       tlačítko potvrdit: stisk uprostřed displeje


Při prohlížení emailu:

·       tlačítko #: 

·       tlačítko *:

·       tlačítko 7, potvrzovací tlačítko, tlačítko doprava:


Následující možnosti jsou dostupné pouze při prohlížení emailu:

V ostatních částech uživatelského rozhraní aplikace je možné ovládat aplikaci pomocí dotykového displeje běžným způsobem, který podporuje Váš telefon.


Záložka Akce (č. 1):

Tato záložka obsahuje nejběžnější funkce potřebné pro práce se zprávami. Její klávesová zkratka je * a 1.

Doručená pošta (Doručené):

Do této složky se ukládají všechny načtené e-maily. Popis složky je v kapitole Záložka Složky (č. 2).

Stahování e-mailů (Stáhnout emaily):

Výběrem této položky a stiskem klávesy Vybrat provedete jednorázové připojení k serverům a stažení všech nepřečtených zpráv, které jsou na nich uložené. Tato operace se provede jen u těch e-mailových účtů, které jsou označené v menu nastavení účtů jako aktivní.

Psaní e-mailu (Napsat email):

Výběrem této položky a stiskem klávesy Vybrat se dostanete na formulář pro psaní nových e-mailových zpráv.

Od: Zde je uvedena ta e-mailová adresa, která je na záložce Nastavení uložená v menu Primární email. Pokud chcete odeslat tento e-mail z jiného e-mailového účtu (pokud máte definované dva nebo více účtů), stiskem klávesy Volby, výběrem položky menu Vybrat odesílací účet a stiskem klávesy Volby se dostanete k seznamu vašich e-mailových účtů definovaných v programu MujMail. Zde si vyberte a stiskem klávesy Zvolit potvrďte požadovaný e-mailový účet. Poté se stiskem klávesy Volby a OK vrátíte zpět do menu Napsat email na formulář psaní nových zpráv. 

Komu: Sem zadáte adresu, na kterou budete e-mail chtít poslat (adresát). Adresu můžete zadat buď ručně po stisku klávesy Upravit (je možné zapsat i více e-mailových adres oddělených čárkou) nebo vybrat e-mailovou adresu z některého adresáře. K adresáři programu MujMail se dostanete po stisku klávesy Volby, výběru položky menu Vložit kontakt a stisku klávesy Zvolit. Výběr adresy v adresáři je popsán v kapitole Záložka Pomůcky (č. 5), přičemž je možné použít klávesové zkratky popsané v kapitole Ovládání. Vybranou e-mailovou adresu označíme stiskem klávesy Označit, přičemž je možné takto označit i více e-mailových adres. Poté stiskem klávesy Volby a Hotovo přeneseme vybrané e-mailové adresy do pole Komu. Kromě adresáře programu MujMail je možné použít i adresář vašeho mobilního telefonu a vložit z něho požadovanou e-mailovou adresu. To se provede stiskem klávesy Upravit, Volby a Hledat. Pokud vybraný kontakt obsahuje i e-mailovou adresu, po stisku klávesy Zvolit se tato adresa objeví a po stisku klávesy OK se vloží do pole Komu. Výběrem z adresáře vašeho mobilního telefonu však není možné vybrat více e-mailových adres příjemců a také není možné kombinovat vkládání adres ručním vypisování a vkládáním z některého z obou adresářů stejně jako nelze kombinovat vložení e-mailové adresy příjemce z adresáře programu MujMail a z adresáře vašeho mobilního telefonu. E-mailovou adresu je možné vkládat jak do pole Komu, tak do pole Předmět a Tělo, vždy se ale doporučuje v tomto poli vložit aspoň mezeru pro zajištění spolehlivé funkce odeslání e-mailu. Kromě pole Komu je také možné přidat pole Cc (kopie) a Bcc (skrytá kopie - tito adresáti se neobjeví v seznamu adresátů ostatním příjemcům e-mailu). Tato pole se přidají do formuláře nové zprávy po stisknutí klávesy Volby, výběru položky menu Přidat Bcc/Cc a stisku klávesy Zvolit. Do všech tří polí je možné zapsat adresu i ve formě např. "josef.novak" <josef.novak@email.cz>, takto se vkládají i adresy z adresáře programu MujMail.

Předmět: Do tohoto pole napište předmět. Maximální délka textu je 256 znaků, lze použít psaní pomocí T9 a vkládat smajlíky z vašeho mobilního telefonu (v textové formě).

Tělo: Textové pole pro tělo zprávy má kapacitu 5 000 znaků, i zde je možné použít psaní pomocí T9 a vkládat smajlíky.

Po napsání e-mailu je možné takto připravený e-mail odeslat buď ihned nebo odeslání odložit. Pro okamžité odeslání stiskněte klávesu Volby, vyberte v menu položku Poslat teď a stiskněte klávesu Zvolit. Pokud chcete e-mail odeslat později, vyberte v tomto menu položku Poslat později. E-mail se uloží do složky K odeslání a poté ho můžete později poslat volbou Poslat vše spolu s ostatními e-maily, které budou uložené ve složce K odeslání. Rozepsané e-maily, v jejichž psaní chcete pokračovat později, můžete editovat i později. Dokud neukončíte program MujMail, lze psaní e-mailu kdykoli přerušit stiskem klávesy Storno a k jeho psaní se vrátit později volbou Napsat email. Pokud chcete ve psaní e-mailu pokračovat i poté, co program MujMail ukončíte a opět ho spustíte, je nutné rozepsaný e-mail uložit do složky Rozepsané. To se provede stiskem klávesy Volby, výběrem položky menu Uložit a stiskem klávesy Zvolit. Všechny e-maily uložené ve složkách K odeslání i Rozepsané zůstanou v těchto složkách uložené i po ukončení programu MujMail a také i v případě, že vypnete váš mobilní telefon.

Odeslání všech uložených e-mailů (Poslat vše):

Tento příkaz odešle najednou všechny neodeslané e-maily uložené ve složce K odeslání. Číslo v závorce znamená počet e-mailů připravených k odeslání.

Vyhledávání emailů

Tento příkaz umožňuje vyhledávání emailů na základě daných kritérií. Je možno vyhledávat více různých frází. Nová fráze se k dotazu přidá příkazem Přidat novou vyhledávací frázi z menu. Zvolením volby Celé slovo znamená, že zadaný text musí tvořit celé slovo. Každá fráze může být označena jako Požadovaná. To znamená, že tato fráze se musí vyskytovat ve vybrané části emailu. Nastavením všech frází jako Požadované docílíme AND dotazu. Naopak, pokud žádnou frázi nenastavíme jako Požadovanou, dostaneme OR dotaz. U každé vyhledávací fráze je možno specifikovat, v které části emailu se bude hledat. Je možné zvolit z možností "Komu", "Od", "Předmět" a "Tělo".

Další možnosti vyhledávání je možné nastavit příkazem “Pokročilé nastavení” z menu. Jsou to:

· Časový interval – nastavení pole Od: zapříčiní, že se budou prohledávat pouze emaily uvedeného data a novější.; nastavení pole To: zapříčiní, že se budou prohledávat pouze emaily uvedeného data a starší.

·Mailboxes to search in – zde je možné nastavit, které schránky se budou prohledávat.

 

Při novém vyhledávání se jako výchozí použijí nastavení zvolené v předchozím vyhledávání.

 

Automatické stahování nových e-mailů (Auto-kontrola emailů):

Pro POP3 účty tento příkaz vyvolá automatické stahování nových e-mailů ve stanoveném intervalu. Tento interval může být změněn v položce Interval Auto-kontroly mailů (sec) na záložce Nastavení

Pro IMAP účty se pro automatické stahování nových emailů použije funkce IDLE. Tato funkce automaticky upozorní mujMail v okamžiku přijetí nového mailu. Výhoda oproti periodické kontrole emailů, která se provádí v případě POP3 účtů je menší přenos dat a téměř okamžitá odezva při přijetí nového emailu.

Dále lze nastavit, zda má být v případě zjištění nového e-mailu na serveru aktivováno zvukové znamení a zda se má nově zjištěný e-mail automaticky stáhnout.

 

Odpojení od sítě (Odpojit se):

Tímto příkazem se odpojíte od všech připojených serverů.

Vyčištění databází (Vyčistit DataBáze):

Program používá pro svoji činnost několik databází. Jsou to jednak složky pošty (Doručené, K odeslání, Rozepsané, Odeslané a Koš), databáze e-mailových účtů, adresář programu MujMail a IDs cache zpráv. Tímto příkazem smažete obsah zvolených databází. Seznam databází spolu s údajem o její velikosti a zatržítkem pro zahrnutí konkrétní databáze do procesu vyčištění se zobrazí po stisku tlačítka Vybrat. Po výběru databází, jejich obsah má být vymazán, označením stisknutím tlačítka Označit se databáze vyčistí po stisknutí tlačítka Volby a OK. Doporučuje se použít tento příkaz čas od času pro získání místa a také při řešení případných problémů s chodem programu po dlouhé době jeho používání. Databáze Message-IDs je určena k rozpoznání které maily již byly načteny do programu MujMail. Díky datům uloženým v této databázi MujMail rozpozná, která zpráva již byla načtená a i když zprávu smažete ze složky Doručené, nebudou v případě, že se stále nacházejí na serveru, znovu načteny.Pokud si tedy nejste jisti, že víte, co děláte, nemažte obsah databáze Message-IDs!

Synchronizace se servery (Sync se servery):

Tento příkaz synchronizuje složku Doručené ve vašem mobilním telefonu se složkou Doručené (angl. INBOX) na serveru. To znamená, že pokud na serveru nastane jakákoli změna (smazal jste zprávy na serveru prohlížečem nebo jiným e-mailovým klientem nebo pokud dorazily nové e-maily), tato změna bude provedena také ve složce Doručené vašeho mobilního telefonu. Rozdíl funkce oproti příkazu Stáhnout emaily je tedy v tom, že příkazem Sync se servery nejen načtete nové e-maily (jako to udělá příkaz Stáhnout emaily), ale zároveň smažete z vaší složky Doručené i ty e-maily, které se na serveru již nenacházejí; pokud je aktivní funkce Mazat maily ze serveru když je smažu z InBoxu na záložce Nastavení, při synchronizaci dojde ve složce Doručené na serveru ke smazání těch e-mailů, které jste před synchronizací označili, že mají být smazané ve složce Doručené ve vašem mobilním telefonu!
Synchronizace se netýká neaktivních účtů.


Záložka Složky (č. 2):

Kromě složky Doručené, která je umístěna na záložce Akce, tyto další složky umístěné na záložce Složky slouží k logickému rozdělení e-mailů. Každá složka má vlastní databázi k trvalému uložení e-mailů v ní obsažených. Za názvem složky je v závorce uveden aktuální počet uložených e-mailů. Pokud je zde hvězdička, znamená to, že se složkou se pracuje a počet e-mailů není určen. Její klávesová zkratka je * a 2.

Každá složka může mít v závislosti na stavu zprávy tyto příkazy pro práci se zprávami (jsou k dispozici po stisknutí klávesy Volby):

·       Forward (předat dál) - umožňuje vám poslat vybraný e-mail dalšímu adresátovi. V současnosti nelze posílat dále e-maily s přílohami.

·       Smazat - označí e-mail ke smazání. E-mail ale není smazán fyzicky. Ke stejnému účelu slouží klávesová zkratka - stisk klávesy 1.

·       Smazat teď! - smaže fyzicky všechny e-maily označené dle předchozího bodu. Pokud na záložce Nastavení v příkazu menu Mazat maily z InBoxu i bez potvrzení "Smazat teď!" je nastavena hodnota TRUE, dojde k fyzickému smazání označených e-mailů hned po opuštění příslušné složky bez nutnosti použít příkaz Smazat teď!.

·       Smazat databázi - smaže všechny e-maily z příslušné složky. Funkce je stejná jako při použití vyčištění databází na záložce Akce.

·       Setřídit - setřídí e-maily podle zvoleného kritéria (čas, předmět, příjemce, odesílatel, velikost a record id) a to buď vzestupně nebo sestupně.

·       Zobrazit mail - zobrazí tělo e-mailu a přílohy.

 

Zobrazit email

Vybraný email je možno zobrazit vybráním položky Zobrazit mail nebo stisknutím tlačítka vybrat vašeho mobilního telefonu. Při prohlížení emailu jsou dostupné tyto volby:

· Smazat – označí email jako smazaný.

· Detaily hlavičky – zobrazí detaily hlavičky emailu: tedy pole "Od", "Přijemci", "Předmět", "Čas", "Části těla" a "Velikost".

· Části těla – zobrazí seznam částí těla. Na každou část těla je možno provést tyto operace:

o Smazat tuto část – smaže vybranou část těla (změna je provedena pouze interně v emailovém klientu, nepropaguje se do emailové schránky na serveru);

o Znovu stáhnou tuto část – pokusí se znovu stáhnout vybranou část těla ze serveru; Pozor, v případě, že zpráva pochází z POP3 účtu, musí mujMail přenést data emailu všech částí těla, které předcházejí této části. V případě, že email pochází z IMAP4 účtu, jsou přenesena data doopravdy odpovídající pouze vybrané části těla.

o Zobrazit jako text – zobrazí část těla  (i v případě, že je v binárním formátu) jako text;

o Exportovat – exportuje tuto část do souborového systému telefonu nebo na paměťovou kartu;

o Zobrazit konvertovanou – pokusí se zkonvertovat tuto část do HTML formátu a zobrazit ji (v současné době je podporovaný pouze formát PDF).

· Forward - přeposlat vybraný email.

· Odpovědět s textem - stejné jako odpovědět, zpráva ale bude obsahovat původní text emailu na který se odpovídá.

·Odpovědět všem - stejné jako odpovědět, ale odpoví se i všem dalším příjemcům zprávy uvedeným v poli Bcc a Cc.

·Mailové adresy – umožňuje uložit všechny emailové adresy zmíněné v tomto emailu.

· Editovat – otevře email pro editaci. Po úpravě je možné email odeslat nebo uložit. Chování při uložení se liší u emailů v Inboxu a emailů uložených v ostatních boxech. Email v inboxu se po editaci uloží do složky Drafts a původní email zůstane nezměněný. Email editovaný v ostatních boxech zůstane v daném boxu a editovaná verze emailu přepíše původní verzi.

· Exportovat email – exportuje email do souborového systému mobilního telefonu nebo na paměťovou kartu.

· Bounce – umožňuje poslat email v původním znění. Pozor: tento příkaz otevře dialog pro psaní nového emailu, kde může uživatel před odesláním modifikovat části emailu. V současné době mohou být takto upraveny pouze emaily bez příloh.

· Odpovědět - otevře dialog pro psaní nového emailu odesílateli vybraného emailu.

 

Složka Doručené:

Tato složka je umístěna na záložce Akce.Je to nejdůležitější složka, která slouží k uchovávání a zobrazení doručených e-mailů ze všech e-mailových účtů. V závorce je uveden počet nepřečtených/celkový počet e-mailů. Po otevření složky je zobrazen seznam e-mailů se stručným obsahem hlavičky ve dvouřádkovém menu. Na levé straně prvního řádku je ikona zobrazující status e-mailu.

·        Nový (nepřečtený) e-mail.

·        Přečtený e-mail.

·        Zodpovězený e-mail.

·        Tento e-mail byl označen ke smazání. Tato ikona se objeví pokud dáte příkaz Smazat nebo stisknete klávesu 1. Poznámka: Tento e-mail je označen ke smazání, ale fyzicky je smazán až po aktivaci příkazu Smazat teď!  Pokud na záložce Nastavení v příkazu menu Mazat maily z InBoxu i bez potvrzení "Smazat teď!" je nastavena hodnota TRUE, dojde k fyzickému smazání označených e-mailů hned po opuštění příslušné složky bez nutnosti použít příkaz Smazat teď!.

·        Tento e-mail obsahuje přílohy.

·       Tento email byl označený jako "Označený".


Pozor: pokud označíte email pocházející z IMAP4 schránky jako "Označený", "Přečtený", "Zodpovězený" a "Smazaný", označí se takto daný email i v emailové schránce na serveru. Toto neplatí pro emaily pocházející z POP3 schránek, protože protokol POP3 nepodporuje označování emailů.

Složka Doručené má své specifické příkazy - příkaz Odpovědět je přístupný přímo pomocí střední klávesy vašeho mobilního telefonu, ostatní příkazy jsou přístupné přes stisk klávesy Volby:

·       Odpovědět  - vytvoří formulář k psaní odpovědi odesilateli vybraného e-mailu.

·       Odpovědět všem - ta samá funkce jako Odpovědět s textem, ale odpověď je zaslána všem příjemcům e-mailu včetně Bcc a Cc.

·       Odpovědět s textem - ta samá funkce jako Odpovědět, ale do odpovědi je zahrnut také text původního e-mailu.

·       Znovu stáhnout - Užitečný příkaz přístupný stiskem klávesy Volby pokud není e-mail otevřený. Tento příkaz znovu načte tělo zprávy vybraného e-mailu a pokusí se o opravu těch částí, které nebyly zcela načteny z důvodu místa na RAM nebo v databázi nebo byly smazány.

Složka K odeslání:

Tato složka je použita pro dočasné uložení odesílaných e-mailů. Kdykoli je použit příkaz Poslat později ve formuláři pro psaní e-mailů, tento e-mail je uložen do této složky. Všechny e-maily uložené v této složce budou odeslány po aktivaci příkazu Poslat vše na záložce Akce nebo přímo v menu této složky po stisku klávesy Volby a Poslat vše popř. Poslat tento, pokud chcete odeslat jen určitý e-mail z této složky. E-maily ve složce K odeslání mají zvláštní ikonu:  Tato ikona znamená, že došlo k chybě během posílání e-mailu.

Složka Odeslané:

Tato složka slouží k ukládání odeslaných e-mailů. Pokud je v položce menu Šetřit místem v databázi (neukládat těla mailů) na záložce Nastavení uložena hodnota TRUE, odeslané e-maily se nikde neukládají, tedy tato složka je trvale prázdná. E-maily odeslané z programu MujMail se nikdy neukládají do žádné ze složek e-mailového účtu na serveru.

Složka Rozepsané:

Tato složka slouží k ukládání rozepsaných e-mailů, které chcete někdy editovat (upravovat) nebo přepsat. Editaci vybraného e-mailu zahájíte po stisku prostředního tlačítka Editovat.

Složka Koš:

Tato složka slouží k uložení e-mailů které byly smazány z jiných složek, tyto e-maily mohou být kdykoli obnoveny do původní složky. E-maily, které mají být obnoveny jsou označeny ikonou  stiskem tlačítka Obnovit nebo klávesou 3. Po provedení příkazu Obnovit hned! se provede fyzické obnovení. Koš je funkční pouze tehdy, je-li na záložce Nastavení v položce menu Používat koš hodnota TRUE a zároveň v položce menu Šetřit místem v databázi (neukládat těla mailů) uložena hodnota FALSE!


Záložka Nastavení (č. 3):

Je zde menu s možnostmi různých nastavení programu. Některé příkazy mají velmi dlouhý popis a proto je pro jejich lepší čitelnosti použit běžící text. Její klávesová zkratka je *3.

Položky:

·       Primární email - zde si definujete e-mailovou adresu ze které budete posílat vaše e-maily. Parametry této adresy se nastavují na záložce Účty. Jako primární e-mail je vhodné si nastavit tu adresu, ze které posíláte vaše e-maily nejčastěji. Pokud chcete odeslat e-mail z jiné adresy, použijte při psaní zprávy postup uvedený v kapitole Psaní e-mailu.

·       Nastavení mujMail serveru - tato nastavení jsou třeba pro komunikaci s mujMail serverem. mujMail server není třeba pro fungování mujMail klienta, ale poskytuje dodatečné funkce jako je zálohování nastavení na server a zpracování vybraných příloh emailu.

·       adresa mujMail serveru - adresa mujMail serveru.

·       port mujMail serveru  - port na kterém mujMail server poslouchá (protože je server založený na IMAP protokolu, adresa portu by měla být 143 pokud není použito SSL a 993 pokud je použito SSL).

·       přihlašovací jméno - přihlašovací jméno k mujMail serveru.

·       heslo - heslo k mujMail serveru.

·       SMTP server - je potřebný pro odesílání e-mailů. Nastavení se skládá z pěti položek: SMTP server, SMTP SSL (bezpečné připojení, zde je možné zvolit mezi mujMail SSL - nevyžaduje instalovat certifikáty do mobilního telefonu a firmware SSL - implementací SSL ve firmware telefonu), SMTP port, SMTP uživatelské jméno, SMTP heslo. Informace o nastavení SMTP připojení vám podá váš mobilní operátor. U českých operátorů je potřeba nastavit jen název SMTP serveru (O2: smtp.etmail.cz, T-Mobile: smtp.t-email.cz, Vodafone: smtp.vodafonemail.cz), SMTP SSL = ne, SMTP port = 25, SMTP uživatelské jméno a SMTP heslo se ponechá prázdné.

·       Velikost fontu - umožňuje vybrat velikost fontu pro aplikaci. Pozor: některé formuláře programu jsou kresleny pomocí J2ME objektů. Velikosti těchto objektů nemohou být ovlivněny tímto nastavením. Velikost těchto objektů může být na některých telefonech ovlivněna nastavením telefonu.

·       Vždy stahovat celé maily - pokud zvolíte ano, bude při stahování e-mailů ze serverů stahován celý e-mail, ne pouze záhlaví.

·       Stahovat jenom emaily, co nebyly nikdy přečteny - Program MujMail si pamatuje které e-maily jste četl od doby instalace programu. Data o přečtených e-mailech jsou uložena v databázi Message-IDs.Pokud je zvolena možnost ano, nebudou ze serveru načítány e-maily, které jste si již přečetl v programu MujMail.

·       Mazat maily ze serveru, když je smažu z InBoxu - toto nastavení určuje zda program smaže/nesmaže při nejbližší synchronizaci dat ze serveru ty e-mailu, které smažu v programu MujMail. Další popis této funkce je také v kapitole Synchronizace se servery.

·       Mazat maily z InBoxu i bez potvrzení "Smazat teď!" - umožňuje rychlejší samočinné mazání e-mailů ve složkách pošty, které byly předtím označeny příkazem Smazat. K fyzickému smazání dojde po opuštění složky.

·       Auto-přidat kontakty do Addressbooku - umožňuje přidat do adresáře programu MujMail (ne do adresáře mobilního telefonu) e-mailovou adresu příjemce, kterému byl poslán e-mail.

·       Zobrazovat maily malým písmem - zde je možné vybrat, zda se e-maily zobrazí velkým nebo malým písmem. Pokud je zadána hodnota TRUE, výchozí velikostí zobrazení písma je malé písmo. Přepínání mezi velikostí písma je možné klávesovou zkratkou 7.

·       Zobrazovat mezery místo tabů - Při čtení e-mailů se nezobrazí tabulátory ale mezery. Doporučeno pro telefony s malým displejem nebo s problémy při zobrazení tabulátorů - některé mobily Nokia.

·       Používat koš - Pokud je zvoleno TRUE, je možné používat složku Koš, do které se ukládají smazané e-maily z ostatních složek. Pokud je hodnota v položce Šetřit místem v databázi (neukládat těla mailů) rovna TRUE, koš se nepoužije - nastavená hodnota v položce Používat koš je ignorována!

·       Šetřit místem v databázi (neukládat těla mailů) - minimalizuje nároky na velikost databáze a její používání. Nejsou používány složky Koš a Odeslané a nejsou ukládána těla e-mailů do složky Doručené. Doporučeno pro starší telefony a přístroje, které mají problémy s velikostí databáze.

·       Vyčistit DataBázi InBoxu, pokud místo v DB dojde do hodnoty (-1=vypnuto) v kB - Pokud aplikace již nemá místo k ukládání e-mailů, automaticky vyčistí databázi složky Doručené (smaže všechny e-maily ve složce Doručené ale ponechá je na serveru nedotčené) a tím udělá více místa v databázi. Zde se můžete rozhodnout, zda chcete tuto funkci aktivovat a nastavit hraniční velikost. Pokud nechcete tuto funkci využívat, nechte nastavenou hodnotu -1.

·       Z jednoho účtu stáhnout max. x mailů (0=neomezeně) - Zde se můžete rozhodnout kolik e-mailů má program z jednoho každého e-mailového účtu během jednoho stahování e-mailů.

·       U každého mailu stáhnout max. x řádků (-1=neomezeně) - Zde můžete nadefinovat kolik řádků od začátku e-mailu chcete vidět a uložit. Pokud je zvolena hodnota 0 uloží se pouze informace o struktuře e-mailu bez obsahu e-mailu.

·       Pokud auto-kontrola zjistí nové maily - Při aktivaci automatické kontroly nových e-mailů na serveru/serverech můžete zvolit, zda chcete být na nový e-mail na serveru upozorněn zvukem (ano/ne) a zda chcete, aby program MujMail nové e-maily ihned stáhl do mobilního telefonu (ano/ne). Program neumožňuje výběr melodie upozornění na nový e-mail.

·       Interval auto-kontroly mailů (sec) - interval automatického zjišťování nových e-mailů na serveru/serverech. Je funkční pokud je na záložce Akce aktivována položka menu Auto-kontrola emailů.

·       Komunikační timeout (msec) - maximální časový interval ve kterém program MujMail čeká na odezvu z e-mailového serveru.

·       Podpis - Zde si můžete nadefinovat text, který se automaticky přidá na konec každého odchozího e-mailu.


Záložka Účty (č. 4):

Tato záložka je určena ke správě e-mailových účtů. Nastavení e-mailového účtu je popsáno v kapitole Nastavení účtů. Každý účet může mít tři stavy:

1.   Aktivní - účet je používán.

2.   Neaktivní - používání účtu je vypnuto.

3.   Primární - primární e-mailová adresa je adresa, ze které posíláte e-maily. Poznámka: pouze aktivní účet může být nastaven jako primární, to je provedeno klávesou Volby a Nastavit jako primární u zvoleného e-mailového účtu.

Kromě volby Nastavit jako primární jsou zde ještě tyto volby:

1.   Nový účet - vytvoří nový e-mailový účet

2.   Editovat - umožní provádět změny v nastavení e-mailového účtu

3.   Smazat - smaže vybraný účet

4.   Smazat databázi - POZOR! Vymaže všechny e-mailové účty!

Můžete též pojmenovat svoji emailovou adresu, aby vaši příjemci viděli i vaše jméno vedle emailové adresy.
Můžete to učinit tak, že při vytváření nebo editaci účtu napíšete emailovou adresu ve formátu: vaše jméno < email@nekde.cz >

Zkratka této záložky je * a 4.


Záložka Pomůcky (č. 5):

Tato záložka obsahuje další nástroje které mohou být užitečné pro uživatele.

Její zkratka je * a 5.

Adresář:

Adresář je nástroj pro ukládání, mazání a vyhledávání kontaktů a jejich vkládání do adresního pole Pro při psaní nového e-mailu. Pokud chcete vyhledat nějaký kontakt, napište několik prvních pismen ze jména kontaktu a adresář vyhledá kontakt, který nejvíce odpovídá zadání. Všechny jeho příkazy jsou zcela intuitivní. Při hledání jména můžete používat směrové klávesy vašeho mobilního telefonu (vpravo/vlevo), pro vymazání naposledy zadaného znaku použijte klávesu *. Pro změnu mezi písmeny a číslicemi použijte klávesu #.Zálohovat nastavení:

Tento příkaz slouží pro zálohování konfigurace mujMailu (Nastavení, Účty a Adresář) buď lokálně do souborového systému telefonu a paměťovou kartu nebo na vzdálený mujMail server.
Po spuštení příkazu se objeví dialog, kde můžete zvolit, jestli zálohovat konfiguraci lokálně (Zálohovat lokálně) nebo na vzdálený server (Zálohovat na vzdálený server). V případě lokálního zálohování musí uživatel vybrat adresář a jméno souboru, kam se konfigurace zálohuje.

Varování: tento příkaz uloží / pošle nešifrovaná hesla.

Obnovit nastavení:

Tento příkaz obnoví nastavení uložené pomocí příkazu Zálohovat nastavení. Nastavení mohou být obnovena buď z lokálního zdroje - souborového systému telefonu nebo paměťové karty, nebo ze vzdáleného zdroje - mujMail serveru.
Pro obnovení z lokálního zdroje je nutno zvolit Obnovit z lokálního zdroje a dále vybrat soubor obsahující konfiguraci. Pro obnovení ze vzdáleného serveru je nutno zvolit Obnovit ze vzdáleného serveru.

Varování: tento příkaz přijme nešifrovaná hesla.

 


If you like mujMail please spread the words about it.
By doing so you encourage us and the development of the program ;)